Ν 2515/1997: Άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις, όπως ισχύει σήμερα.

ΠΔ 340/1998: Περί του επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού και της άδειας ασκήσεως του, όπως ισχύει σήμερα.

Ν 4152 /ΦΕΚ 107/τευχΑ/9-5-2013 (Τροποποίηση του Ν 2515/1997 και του ΠΔ 340/1998).